വീട്ടിൽ സോളാർ പ്ലാന്റ്‌ സ്ഥാപിക്കാൻ ഗവണ്മെന്റ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും

mnre solar subsidy scheme in 2023. best solar panels in Kerala. ongrid and offgrid solar system in Kerala.

MNRE SOLAR SUBSIDY SCHEME IN 2023.

വീട്ടിൽ സോളാർ പ്ലാന്റ്‌ സ്ഥാപിക്കാൻ ഗവണ്മെന്റ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും .

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ സോളാർ പ്ലാന്റ്‌ സ്ഥാപിക്കാൻ 40% ഗവണ്മെന്റ് സബ്സിഡിയിൽ ലഭ്യമാണ് . ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും സോളാർ പ്ലാന്റ്‌ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയാണ് ഗവണ്മെന്റ് ഈ സബ്‌സിഡി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഈ സബ്സിഡി പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തി ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടിനെ സോളാറിലോട്ട് മാറ്റൂ, കറണ്ട് ബില്ല് പൂജ്യം ആക്കൂ, വേഗമാകട്ടെ….

നിങ്ങളുടെ സോളാർ പ്രോജക്റ്റിനായി ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന സോളാർ സബ്‌സിഡിയും, കമ്പനി സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്‌കൗണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയ പട്ടിക തായേ കൊടുക്കുന്നു. ദയവായി ചുവടെയുള്ള വില പരിശോധിക്കുക, കഴിയുന്നതും വേഗം ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക

Poly crystalline

Panel SizeCompany Special DiscountGovt SUBSIDY
3KW3500043764
4KW3500051058
5KW3500058352
6KW4000065646
7KW5500065646
8KW3000080234
9KW5000080234
10KW6000094822

Monocrystalline

Panel SizeCompany Special DiscountGovt SUBSIDY
3KW1200043764
4KW1500051058
5KW3600058352
6KW3440065646
7KW4410065646
8KW6600080234
9KW9240080234
10KW10050094822

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഉടൻ ബന്ധപെടുക: 7902700122, 0495 3550556
To know about solar panel price in Kerala, Click here.

വീട്ടിൽ സോളാർ പ്ലാന്റ്‌ സ്ഥാപിക്കാൻ ഗവണ്മെന്റ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും
Open chat
1
Hei, ! want a great price on solar panels?

Get the Best Quote for You